Menu

Curriculum-ul, în detaliu

Detalii curriculum

În Școala Aletheea urmărim planurile-cadru din învăţământul românesc, documente prin care se jalonează resursele de timp ale procesului de predare-învăţare-evaluare. În planurile-cadru se stabilesc disciplinele studiate de către elevi în şcoală, discipline obligatorii (trunchi comun) și opționale (curriculum la decizia școlii/CDS), numărul minim şi maxim de ore alocate acestora, precum şi numărul total de ore studiate pe săptămână, în funcţie de nivelul de şcolarizare.

Ciclurile curriculare

Urmărim ciclurile curriculare ale învățământului românesc (periodizări ale şcolarităţii, grupând mai mulţi ani de studiu, în funcție de nivelurile de dezvoltare cognitivă, afectivă și fizică ale elevilor). Cunoscând profilul de formare adecvat fiecărei etape de vârstă, putem structura optim achizițiile în învățare. Evaluarea urmează aceste cicluri curriculare, respectiv elevii vor fi evaluați la nivel național, conform metodologiei aprobate, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a.

Orarul

Programele școlare pentru disciplinele obligatorii sunt cele aprobate de Ministerul Educației Naționale. La nivelul proiectării programelor școlare, gruparea pe arii curriculare favorizează coerența orizontală între discipline și economia de timp școlar prin transferurile conceptuale și metodologice care se realizează între discipline înrudite.

Prin oferta educaţională propusă de şcoală, respectiv prin paleta variată de opționale, susținem niveluri de performanţă diferenţiate precum și nevoi şi interese specifice de învăţare ale elevilor. Disciplinele opţionale sunt prevăzute cu alocări orare pe fiecare arie curriculară, dar şi ca opţionale integrate, care vizează competenţe de integrare şi transfer aparţinând unor arii curriculare diferite. În completarea opționalelor Școala Aletheea vine și cu o ofertă generoasă de Cluburi si Programe care acoperă nevoi vocaționale.

Schema orară reprezintă modalitatea concretă prin am alcătuit programul elevilor, cu o pondere echilibrată între educația formală, nonformală și outdoor education, pe baza următoarelor opţiuni:

  • opţiunea pentru un număr de ore pe săptămână pentru fiecare disciplină obligatorie, cuprins între numărul minim şi numărul maxim alocat prin Planul-cadru de învăţământ
  • opţiunea pentru completarea trunchiului comun, până la numărul de ore ales (minim sau maxim), cu extinderi ale disciplinelor cuprinse în Planul-cadru de învăţământ şi cu opţionale (cel puţin un opţional)
  • opțiunea pentru unul sau mai multe Cluburi.

Vezi orarul de la ciclul primar – Aletheea

Vezi orarul de la gimnaziu – Aletheea

Proiectele Aletheea – sărbători naţionale şi internaţionale

Proiectele reprezintă modalitatea esențială de învățare în Școala Aletheea. Prin acestea aducem în prim plan explorarea valorilor — Adevăr, Frumos și Bine — și corelăm atât pe orizontală, cât și pe verticală, disciplinele de studiu în cadrul ariilor curriculare. Astfel, competenţele specifice fiecărei discipline se armonizează cu toate celelalte, pentru construirea competenţelor cheie.